ಅಧಿಸೂಚನೆ

             ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಯೋಜನೆಗಳು / ಏಜೆಂಟ್ಸ್ / ದೂರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. NEFT / RTGS ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ.              ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ                                                 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ                                                 ಬದಲಾವಣೆ ವಿನಂತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ<                                                 2019-20ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸಿಎ ಫರ್ಮಗಳ ಎಂಪ್ಯಾನೆಲ್ಮೆಂಟ್‍ಗಾಗಿ ಸೂಚನೆ.                 ರೇರಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಯು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆದ ಸಭೆ.
3210
ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು
1739
ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್
2577
ದೂರುಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ