ಅಧಿಸೂಚನೆ

  Standard Operating Procedure for Execution of Awards/Orders passed by the Authority and Adjudicating Officer for Refund of Money, Payment of interest, Penalty or Compensation              Letter to Principal Secretary, Revenue Department, Bengaluru, regarding Recovery of Arrears of Land Revenue              Letter to Regional Commissioner, Bengaluru Division, Mysuru Division and Belagavi Division regarding Recovery of Arrears of Land Revenue              List of Promoters Pending for Recovery as Arrears of Land Revenue who are not complied the Orders of K-RERA              Imposing delay Fee for delayed Submission of Quarterly Update and Annual Audit Statement              Karnataka Real Estate Appellate Tribunal Regulations, 2019              Payment of Fees under Section 31 of the Real Estate (Regulation and Development) Act 2016              Click Here To Download Your Revenue Recovery Certificate              RERA Bank Account Directions, 2020              Click Here to Apply for Modification of Plan              Procedure to be adopted for processing and incorporating the Modified Plan Sanctions and Layout Plans in the registered project under Section 14 of Real Estate (Regulations and Development) Act, 2016              Karnataka Real Estate (Regulation & Development) (Agreement for Sale) Rules, 2020              Revised Circular on Extension of Project and Complaints Hearing                       Guidelines to Digital Portals for Advertisement of Real Estate Projects - Reg            Guidelines for Releasing of advertisement in print and Electronic media           

4325
ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು
2393
ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್
4792
ದೂರುಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ